Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

История

История

ОУ ”Йордан Йовков ”, гр. Ямбол

e създадено през учебната 1988/89 г. на базата на съществуващото от 1972 г. начално училище. От тогава то се помещава в настоящата сграда.
Днес училището е със свой облик и традиции, градени в продължение на вече три десетилетия. То се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен: начален и прогимназиален етап.

Мисията на ОУ „Й.Йовков” е за равен достъп на всички деца до качествено образование, чрез традициите и иновациите на европейското образование. ОУ „Й.Йовков” подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете независимо от етническата му принадлежност; създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие.

Утвърденият демократичен стил на ръководство, обучение и възпитание допринася за мотивирането на учителите непрекъснато да се самоусъвършенстват и да реализират в най-висока степен уменията си. Те полагат грижите за детето, грижата за развитието на детските духовни и физически заложби. Учителите в ОУ „Йордан Йовков“ вярват на ученика при всякакви, дори безнадеждни, обстоятелства и така водят възпитаниците си по пътя на успеха. Защото „Няма още пътека далечна, без да има учител отпред”.

С автономията, която позволява новият ЗПУО са разработени съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

ОУ „Йордан Йовков“ отговаря на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, като е осигурило екип от висококвалифицирани специалисти: ресурсен учител, логопед, педагогически съветници, които осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

В училището се осъществява целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

В ОУ „Йордан Йовков“ се изграждат навици за здравословен начин на живот, чрез целодневна лекарска грижа, програмата „Училищен плод“ и програмата „Училищно мляко”.

Непрекъснато се обогатява книжното богатство на училищната библиотека, която е превърната в любимо място за отдих и творчество.

За възпитаване и изграждане в дух на родолюбие са разширени инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на град Ямбол и на родината ни, факултативно се изучава дисциплината „Фолклор на етносите“.

Осъществяват се различни проекти с интеркултурна насоченост с оглед на съхраняването и развиването на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Изградена е модерна, уютна и функционална образователна среда с достъп до интернет в класните стаи, модерни компютърни кабинети, радиоучилищно озвучаване, видеонаблюдение и др.

Една от основните задачи пред педагогическите специалисти и приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на училището. Стимулиране на родителите и обществеността, че училището е значима и необходима среда за пълноценното развитие на децата.