Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.

Очаквани резултати: Предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците. Мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

От учебната 2019/2020 г. ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Ямбол започна работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За учебната 2022/2023г. е сформирана  една група за дигитални компетентности с 15 ученици от седмите класове с ръководител Д. Бурова-Гендова.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Информация за проекта: https://www.mon.bg/bg/100669

Комисия за подбор на образователен медиатор за учебната 2019/2020г.

През учебната 2019/2020г. са сформирани 24 групи от 124 ученици, от които 14 - начален етап и 10 - прогимназиален етап. Всички групи от I-IV клас са по български език и литература. Ученици от  V-VII клас участват в 4 групи по български език и литература, 3 групи по математика, 1 група по история и цивилизации, 1 група по човекът и природата и 1 група по информационни технологии.

През учебната 2020/2021г. са сформирани 30 групи по проект "Подкрепа за успех", от които 18 - начален етап и 12 - прогимназиален етап. Групите от начален етап са по предмета български език и литература. Учениците от прогимназиален етап се обучават в 6 групи по  български език и литература,  5 групи по математика и  1 група по география и икономика.

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

1. Наименование и седалище на бенефициента:
- Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование", МОН - 1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 2А

2. Място на изпълнение на проекта:
- На територията на Република България

3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
- Нов шанс за успех

4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
- 24 994 462,50 лева

През учебната 2018/2019 година ОУ "Йордан Йовков" продължава работата по проект "Нов шанс за успех". Сформирани са две групи, които се обучават в пети и шести клас.

През учебната 2019/2020г. е сформирана една група седми клас.

 Информация за проекта:  http://novshans.mon.bg/?m=2

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участие в дейност 2 като Самостоятелен възложител по проекта – обучени 32 педагогически специалисти с 3 кредита и логистика

Участие в дейност 1 Възстановяване на разходи на педагогическите специалисти за ПКС – общо 40 подадени заявления

Предстоящо: Самостоятелен възложител по проекта – обучение на 50 педагогически специалисти с 3 кредита и логистика

 

През 2021/2022 учебна година в ОУ „Йордан Йовков“ стартира работа по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

За постигане на по-голяма ефективност обученията се провеждат в малки групи от средно пет лица. На всички успешно преминали обученията се издават сертификати.

В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи в ОУ”Йордан Йовков” са сформирани:

2021-2022 г.: 89 групи за обучение на ученици по Дейност 2  и 24 групи за обучение на родители по Дейност 4.  

2022-2023 г.: 16 групи за обучение на ученици по Дейност 2  и 8 групи за обучение на родители по Дейност 4.  

Линк към Проект "Равен достъп до учищното образование в условия на кризи"

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Обновени специализирани кабинети с оборудване според специфичните потребности на децата и учениците.  Обновена материално-техническа база. Назначен помощник на учителя. Всяко дете и ученик  имат достъп до подходящите ресурси и до необходимата му подкрепа, за да се учи и да успее в своята личностна реализация.

Обхванати са 28 деца и ученици: в предучилищна възраст – 1 дете; ученици в начален етап – 19; ученици в прогимназиален етап – 8.

НП " Заедно в изкуствата и спорта"

Очаквани резултати: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в областта на  изкуства, стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Засилване на интереса на учениците за участие в групи  и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство.  Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците. Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците. Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

Обхванати са 20 ученици в прогимназиален етап.