Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Дневна форма на обучение

Дневна форма на обучение

Организация на учебния ден за 2023/2024г.

Училищен учебен план за I клас за учебната 2023/2024г.

Училищен учебен план за II клас за учебната 2023/2024г.

Училищен учебен план за III клас за учебната 2023/2024г.

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2023/2024г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2023/2024г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2023/2024г.

Училищен учебен план за VII клас за учебната 2023/2024г.

Седмично разписание I-IV клас за II срок на  учебната 2023/2024г.

Седмично разписание V-VII клас за II срок на  учебната 2023/2024г.

Седмично разписание ГЦОУД за II срок  на  учебната 2023/2024г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за II срок през учебната 2023/2024г.

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици от ГЦОУД

График и теми за родителски срещи за учебната 2023/2024г.

График за контролни работи за II срок на учениците от  I - IV клас за учебната 2023/2024г.

График за контролни работи за II срок на учениците от V - VII клас за учебната 2023/2024г.

График за класни работи за II срок на учениците от V - VII клас за учебната 2023/2024г.

График за допълнително консултиране на ученици по предмети за II срок за учебната 2023/2024г.

График за часовете по спортни дейности за II срок за учебната 2023/2024г.

График за смяна на учебните занятия за учебната 2023/2024г.

График за времетраене на учебните часове - ПГ, I-VII клас за учебната 2023/2024г.

График за времетраене на учебни часове в ГЦОУД за учебната 2023/2024г.

График за провеждане на часоветепо БДП за II срок на учебната 2023/2024г.