Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Дневна форма на обучение

Дневна форма на обучение

Организация на учебния ден за 2022/2023г.

Училищен учебен план I-IV клас за 2022/2023г.

Училищен учебен план V-VII клас за 2022/2023г.

Седмично разписание ПГ-5,6 год. за учебната 2020/2021г.

Седмично разписание I-IV клас за учебната 2021/2022г.

Седмично разписание V-VII клас за учебната 2021/2022г.

Седмично разписание ГЦОУД за учебната 2021/2022г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация през учебната 2022/2023г.

График и теми за родителски срещи за учебната 2022/2023г.

График за класни и контролни работи I - VII клас за учебната 2022/2023г.

График за допълнително консултиране на ученици по предмети за учебната 2022/2023г.

Седмичен график за оказване на обща и допълнителна подкрепа от логопед, психолог, педагогически съветник и ресурсно подпомагане на ученици със СОП за учебната 2020/2021г.

График за часовете по спортни дейности за учебната 2021/2022г.

График за смяна на учебните занятия за учебната 2022/2023г.

График за времетраене на учебните часове - ПГ, I-VII клас за учебната 2022/2023г.

График за времетраене на учебни часове в ГЦОУД за учебната 2022/2023г.