Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Обява за подбор и назначаване на медиатор

 • 04/07/2022 12:55
 • |
 • 0 коментара

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

Във връзка с изпълнение на НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, ОУ„Йордан Йовков“, гр. Ямбол обявява процедура за подбор за  длъжността „образователен медиатор“, код по НКПД: 5312-3004, Заплащането е за сметка на НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници “ 

 

свободни работни места – 1 място

заетост на трудов договор: пълно работно време (8 часа)

срок на договора: за определено време до 31.12.2022 г.

заплащане: една минимална работна заплата

 1. IОсновна цел на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

– Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на учениците към
образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;
– Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на
празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително
отношение към образованието;
– Организиране на срещи с ромски авторитети, лидери от местната общност,
представители на неправителствени организации с учителски колективи и родители;
– Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност
на образователната институция;

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: основно.

 1. Познаване на характерни културни особености на общностите, с които работи.
 2. Умения за работа с ученици и родители от уязвими групи
 3. Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 4. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

III. Начин на провеждане на подбора:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати;
 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:

гр. Ямбол, ул. „Тимок“ №3, , всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

Срок за подаване на документите: от 8.30 ч. на 04.07.2022 г. до 16.00 ч. на 08.07.2022г., вкл.