Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Проект ”Подкрепа за успех”

Проект ”Подкрепа за успех”

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Информация за проекта: https://www.mon.bg/bg/100669

Комисия за подбор на образователен медиатор за учебната 2019/2020г.

През учебната 2019/2020г. са сформирани 24 групи от 124 ученици, от които 14 - начален етап и 10 - прогимназиален етап. Всички групи от I-IV клас са по български език и литература. Ученици от  V-VII клас участват в 4 групи по български език и литература, 3 групи по математика, 1 група по история и цивилизации, 1 група по човекът и природата и 1 група по информационни технологии.

През учебната 2020/2021г. са сформирани 30 групи по проект "Подкрепа за успех", от които 18 - начален етап и 12 - прогимназиален етап. Групите от начален етап са по предмета български език и литература. Учениците от прогимназиален етап се обучават в 6 групи по  български език и литература,  5 групи по математика и  1 група по география и икономика.