Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Проект ”Нов шанс за успех”

Проект ”Нов шанс за успех”

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

1. Наименование и седалище на бенефициента:
- Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование", МОН - 1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 2А

2. Място на изпълнение на проекта:
- На територията на Република България

3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
- Нов шанс за успех

4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
- 24 994 462,50 лева

През учебната 2018/2019 година ОУ "Йордан Йовков" продължава работата по проект "Нов шанс за успех". Сформирани са две групи, които се обучават в пети и шести клас.

През учебната 2019/2020г. е сформирана една група седми клас.

 Информация за проекта:  http://novshans.mon.bg/?m=2