Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

От учебната 2019/2020 г. ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Ямбол започна работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 От м. януари 2020 г. започва работа 1 група за дигитални компетентности с 14 ученици от пети и шести клас с ръководител Ирина Костова.