Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Съобщение към родителите

  • 16/11/2021 13:30
  • |
  • 0 коментара

       Уважаеми родители,

     Уведомявам ви, че на основание т. 4 от Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, образователният процес за учениците от І „Б“, І „Г“, ІІ „Б“, ІІ „Д“, ІІІ „Б“, ІV „Б“, ІV „В“ клас в ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Ямбол ще продължи да се провежда присъствено, считано от 16.11.2021 г., тъй като са изпълнени условията, регламентирани в т. 4.1. от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед №РД 09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед №РД 01-911/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:

а) осигурено е необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в училището;

б) най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат със съгласие на родителите за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест или разполагат с валидни документи за преболедуване или изследване по смисъла на Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването;

в) в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Считано от 16.11.2021 г. за учениците от останалите паралелки ще продължи да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии, тъй като не отговарят на условието по т. 4.1 б) от Насоките.

Ако през следващите дни бъде изпълнено изискването „най-малко 50% от учениците в паралелката да разполагат със съгласие на родителите за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест“, то съответната паралелка също може да премине към присъствен образователен процес без ротация.

Изследването на учениците ще се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване ще се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

В тази връзка моля, родителите, които са декларирали съгласие за тестване на учениците да организират пристигането им в училище на 16.11.2021 г. (вторник) във времевия интервал от 7.45 ч. до 8.00 ч. Относно провеждането на изследването за COVID-19 е важно, родителите да знаят, че децата могат да закусят в къщи и да приемат течности, но това трябва да стане поне половин час по-рано от времето, в което ще се извърши изследването.

Изследването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката от поне три лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат и родители от съответната паралелка, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от училището. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест.

      Моля, ако някой от родителите желае да се включи като доброволец и отговаря на изискванията, нека да осъществи връзка с класния ръководител на детето и да заяви своето желание за участие в процеса на изследване.

Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=kyLMgfirwUQ&list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj