Обява за образователен медиатор

 • 03/07/2020 15:55
 • |
 • 0 коментара

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

ОУ "Йордан Йовков" -гр. Ямбол обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на непълен работен ден (4 часа)  за учебната 2019/2020 година

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 1. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 2. Общи:
 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
 1. Специфични:
 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 • Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 • В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 • Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

IІІ. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

А. Възлагане на работата: работата се възлага от директора на училището (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).

 Б. Планиране на работата: След възлагане на задачите работата се планира самостоятелно в съответствие с приоритетите и сроковете, определени от възложителя на работата, както и в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешноведомствени правила и процедури.

          При поставена конкретна задача от директора осъществява връзки и взаимоотношения с: участниците в образователния процес и други заинтересовани страни, включително представители на държавни институции и органи на местното самоуправление, обществени организации и юридически лица с нестопанска цел посредством телефонни контакти, работни срещи и съвместни консултации.

В. Отчитане на работата: работата се отчита пред Директора на  ОУ "Йордан Йовков" - гр. Ямбол

ІV. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

А. Основни отговорности

 1. Носи отговорност за изпълнение на поставените работни задачи;
 2. Отговаря за поверената му техника и имущество;
 3. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, служител, дете, ученик, родител или друго лице, с което се намира в служебни отношения;
 4. Докладва на директора на училището за обстоятелства, застрашаващи живота и здравето на учениците.

В. Оборудване и други ресурси: отговаря за ……………………. (например персонална компютърна техника; офис оборудване и др.)

 

 1. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

            Взема решения във връзка с изпълнението на задълженията си след съгласуване с  директора (съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта).

 

 1. КОНТАКТИ

Осъществява контакти в рамките на своята компетентност с други участници в изпълнението или управлението на проект „Подкрепа за успех“.

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование: основно/средно/висше образование
 2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

 1. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 2. Необходими лични качества:

- лоялност към институцията;

- дискретност;

- умения за работа в екип;

- умения за общуване;

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

- умения за мотивация;

- умения за управление на конфликти;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

- умения за разпределяне на времето.

 1. Допълнителна квалификация/обучение:
 • компютърна грамотност


Документи се подават лично в канцеларията на училището, или на електронен адрес: iiovkov_92@abv.bg , като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи: до 12.00 ч. на 07.07. 2020 г.