Основно училище "Йордан Йовков"                         гр.Ямбол

 

Facebook

Търси

Конкурс за длъжността помощник-възпитател

  • 06/11/2019 18:06
  • |
  • 0 коментара

ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Ямбол обявява конкурс

за длъжността „Помощник-възпитател“ – 1 бройка

по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– По документи.

– Събеседване – на 08.11.2019 г. от 15.00ч. в дирекцията на ОУ „Й. Йовков“

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Средно образование

– Добра комуникативна култура, умения за работа в екип, желание за работа с деца

– Опитът е предимство.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурса

– Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата / копие/..

– Професионална автобиография.

– Документ за завършено образование /копие/.

– Лична карта /за сведение/.

  1. Документи се приематот 06.11.2019г. до 08.11.2019 г. в канцеларията на ОУ „Йордан Йовков“ с адрес –гр. Ямбол,  ул. „Тимок“ № 3, всеки ден от 08.00 до 14.00ч.